STANAG 1. szint

A BESZÉDÉRTÉST MÉRŐ VIZSGA (LISTENING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                 20-25 perc

Feladatok száma:                     3

Elérhető pontszám:                  35 pont

Megfelelt:                                 21 ponttól

 

A beszédértést mérő vizsga nyelvi laborokban történik, a vizsgázó a hanganyagot fejhallgatón keresztül hallgatja meg. Minden item kétszer hallható közvetlenül egymás után. Minden item vagy hétköznapi vagy katonai élettel kapcsolatos témákhoz kapcsolódik.

 

A beszédértést mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        feleletválasztós teszt

A vizsgázó 15 hétköznapi élettel kapcsolatos kérdést hall. Minden kérdéshez három válaszlehetőséget (a, b, c variáns) felkínáló feleletválasztós teszt tartozik. A vizsgázó feladata a helyes válasz kiválasztása.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó egyszerű, a hétköznapi életben zajló kommunikáció során hozzáintézett kérdéseket megérteni és azokra a helyes választ több variáció közül kiválasztani.

elérhető pontszám: 15 pont

 

2. feladat:        állítások kiválasztása

A vizsgázó 10 katonai élethez kapcsolódó állítást hall. Minden állításhoz három mondat (a, b, c variáns) tartozik, melyek közül az egyik jelentése kapcsolódik az elhangzott állításhoz. A vizsgázó feladata a helyes mondat kiválasztása.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó egyszerű, katonai élettel kapcsolatos, tényszerű információt/adatokat (dátum, NATO-betűzés, számadatok stb.) megérteni.

elérhető pontszám: 10 pont

 

3. feladat:        állítások kiegészítése

A vizsgázó egy kb. 10-12 mondatból álló, katonai élettel kapcsolatos szöveget hall. A szöveghez öt hiányos állítás tartozik. A vizsgázó feladata az állításokból hiányzó információ kiegészítése. A beírandó szavak száma itemenként nem több mint három.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó rövid, összefüggő, a katonai élet valamilyen területéről származó szövegből információ kiszűrésére.

elérhető pontszám: 10 pont

 

 

A BESZÉDKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (SPEAKING EXAMINATION):

A vizsga időtartama:                kb. 10-12 perc

Feladatok száma:                    4

Elérhető pontszám:                 75 pont

Megfelelt:                                45 ponttól

 

A vizsga elején a vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről. Ezt követően a vizsgázó 2 szakmai témájú képet és egy általános szituációs kártyát húz, majd a két kihúzott kép közül kiválaszt egyet, melyről a vizsga során beszélni kíván, és a szituációs kártyával együtt átadja azt a vizsgáztatónak. A vizsga rövid bemelegítő társalgással indul, majd az alábbi feladatokkal folytatódik.

 

A beszédkészséget mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        általános társalgás (kb. 2-3 perc)

A vizsgázó és a vizsgáztató társalgást folytatnak valamilyen általános társalgási témáról (pl. Shopping).

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó hétköznapi témákról egyszerű társalgást folytatni a szinten elvárt lexikai és nyelvtani ismeretek alkalmazásával.

elérhető pontszám: 15 pont

 

2. feladat:        szakmai beszélgetés (kb. 2-3 perc)

A vizsgázó szakmai társalgást folytat a vizsgáztatóval a vizsgáztató által kezdeményezett témáról.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmájáról, beosztásáról, fegyverneméről, haderőneméről, munkahelyi rutinfeladatokról egyszerű társalgást folytatni a szinten elvárt nyelvtani és lexikai ismeretek alkalmazásával.

elérhető pontszám: 30 pont

 

3. feladat:         katonai élettel kapcsolatos kép leírása (kb. 2-3 perc)

A vizsgázó először monológ formájában leírja az általa kiválasztott, a katonai élet valamilyen aspektusát ábrázoló képet (pl. katonai bázis, katonai gyakorlat, csapatélet stb.). Ezt követően a vizsgáztató 3-4 kérdést tesz fel a képpel kapcsolatban.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó a katonai élet bizonyos területeiről összefüggően beszélni és képes-e a témával kapcsolatban felmerülő egyszerű kérdésekre reagálni.

elérhető pontszám: 15 pont

 

4. feladat:        szituáció (kb. 1-2 perc)

A vizsgázó a vizsga elején húzott szituációs kártya segítségével eljátszik a vizsgáztatóval egy általános nyelvi szituációt.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó tipikus, hétköznapi beszédhelyzetekben zajló, egyszerű kommunikációban részt venni a szinten elvárt nyelvtani és lexikai ismeretek alkalmazásával.

elérhető pontszám: 15 pont

 

 

 

AZ ÍROTT SZÖVEG ÉRTÉSÉT MÉRŐ VIZSGA (READING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                  80 perc

Feladatok száma:                      4

Elérhető pontszám:                   35 pont

Megfelelt:                                  21 ponttól

 

A feladatok megoldásához szótár nem használható.

 

Az írott szöveg értését mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        szókihagyásos feleletválasztós teszt

Egy kb. 700-800n terjedelmű általános szövegből 10 szó hiányzik. Minden kihagyott szó bizonyos nyelvtani ismerethez kapcsolódik. A szöveghez mellékelt feladatlapon minden, a szövegben üresen hagyott helyre három megadott szóból (A, B, C variáns) választhatja ki a vizsgázó a helyes megoldást, vagyis az odaillő szót.

A feladat elsősorban nyelvtani ismeretek kontextusban történő mérésére hivatott. Azt teszteli, rendelkezik-e a vizsgázó a szinten elvárt nyelvtani ismeretekkel.

elérhető pontszám: 10 pont

 

2. feladat:        feleletválasztós teszt

Egy kb. 900-1000n terjedelmű általános szöveg elolvasása után a vizsgázó egy öt kérdésből álló, minden kérdésre három válaszlehetőséget (A, B, C variáns) felkínáló feleletválasztós tesztet old meg.

elérhető pontszám: 5 pont

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó egyszerű, általános nyelvi szöveg megértésére, és abból speciális információrészletek kikeresésére.

 

3. feladat:        kérdések megválaszolása

A vizsgázó egy 1200-1300n terjedelmű szakmai szöveget olvas el. A szöveghez 5 kérdés kapcsolódik. A vizsgázó feladata az 5 kérdés megválaszolása.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó egyszerű, szakmai szöveg megértésére, abból információ részletek kiszűrésére.

elérhető pontszám: 10 pont

 

4. feladat:        állítások kiegészítése

A vizsgázó egy kb. 1000-1100n terjedelmű, szakmai szöveget olvas el, majd a mellékelt feladatlapon 10, az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos, hiányos állítást egészít ki.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó szakmai szöveg megértésére és abból speciális információrészletek kikeresésére.

elérhető pontszám: 10 pont

 

 

AZ ÍRÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ VIZSGA (WRITING EXAMINATION)

A vizsga időtartama:                80 perc

Feladatok száma:                    2

Elérhető pontszám:                 45 pont

Megfelelt:                                27 ponttól

 

A feladatok megoldásához szótár nem használható.

 

Az íráskészséget mérő vizsga feladatai:

1. feladat:        irányított fogalmazás általános témáról

A vizsgázónak egy kb. 120 szóból álló, általános témájú fogalmazást kell írnia 3-4 megadott szempont alapján.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó a szinten elvárt nyelvtan, lexika és kohéziós eszközök alkalmazásával fogalmazást írni általános témáról.

elérhető pontszám: 20 pont

 

2. feladat:        levélírás katonai témáról

A vizsgázó egy kb. 120 szavas levelet ír katonai témáról 3-4 előre megadott szempont alapján.

A feladat azt teszteli, képes-e a vizsgázó egyszerű katonai témáról a szinten elvárt nyelvtan, lexika és kohéziós eszközök alkalmazásával levelet írni.

 

elérhető pontszám: 25 pont